Wojewódzkie sądy administracyjne są rozwiązaniem stosunkowo młodym. System prawny w Polsce pozwala na skarżenie decyzji oraz działań administracji dzięki regulacji przez ustawę jaką jest Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Określa ona wytyczne co do wszystkich skarg jak i postępowań z nimi związanych.

Funkcje sądów administracyjnych

Sądy administracyjne posiadają możliwość kontroli działalności publicznej administracji. Powstały, aby orzekać w sprawach związanych ze skargami na postanowienia i decyzje, które zostały wydane w innym postępowaniu administracyjnym, także tych rozstrzygających co do istoty oraz dotyczących spraw aktów prawa miejscowego. Dodatkowo WSA orzeka w czynnościach związanych z administracją publiczną dotyczącą zakresu obowiązków i uprawnień poszczególnych organów.

Kto może zaskarżać do WSA?

Możliwość składania skarg ma każdy, kto uważa, że posiada w tym jakiś interes prawny oraz prokuratorzy, organizacje społeczne i Rzecznik Praw Obywatelskich. Skargę taką można wnosić tylko, jeśli wyczerpało się już inne drogi administracyjne. Dodatkowo organizacje społeczne mogą składać je w sprawach, w których zakres obejmuje ich działalność statutową.

Jak można wnosić skargi do WSA?

Wniesienie skargi do WSA odbywa się za pośrednictwem organów, które wydały zaskarżaną decyzję albo dopuściły się bezczynności dłuższej niż 30 dni, od doręczenia skarżącemu. Po wpłynięciu skargi organy mają obowiązek sporządzić odpowiedz i przesłać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wraz z aktami dotyczącymi postępowania. Czas na wykonanie tego określony jest na 30 dni. Inna możliwością jest skrucha organu, która polega na uwzględnieniu skargi w działaniu lub bezczynności i rozpatrzeniu jej przed dniem rozpoczęcia postępowania przed sądem.

Skarga do WSA powinna zgadzać się z wymogami pisma procesowego, zawierać oznaczenia sądu, w którym będzie rozpatrywana, nazwiska i imiona stron, oznaczenie rodzaju pisma, ewentualne dane przedstawicieli, uzasadnienie pism (lub inne dowody jak oświadczenia na poparcie dowodów), podpis skarżącego lub przedstawiciela (pełnomocnika), a także wymienienie załączników. Dodatkowo skarga powinna zawierać informacje na temat zaskarżonej decyzji, inną czynność lub akt, określenie naruszenia interesu prawnego lub prawa, a także oznaczenia organu, którego to skarga dotyczy. Należy pamiętać, że wniesienie takiej skargi do WSA nie wstrzymuje biegu wykonywanej decyzji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj